Links for aiclib

aiclib-0.4.tar.gzaiclib-0.8.tar.gzaiclib-0.5.tar.gzaiclib-0.86.tar.gzaiclib-0.6.tar.gzaiclib-0.87.tar.gzaiclib-0.85.tar.gzaiclib-0.83.tar.gzaiclib-0.82.tar.gzaiclib-0.3.tar.gzaiclib-0.7.tar.gzaiclib-0.88.tar.gzaiclib-0.81.tar.gzaiclib-0.84.tar.gz