Links for amqcfg

amqcfg-0.6.9.tar.gzamqcfg-0.7.0.tar.gzamqcfg-0.6.10.tar.gz