Links for animatplot

animatplot-0.1.dev2-py2.py3-none-any.whlanimatplot-0.1.dev3-py2.py3-none-any.whlanimatplot-0.1.dev1-py2.py3-none-any.whl