Links for apgl

apgl-0.8.1-py2.7.eggapgl-0.8.1-py3.2.eggapgl-0.8.1-py3.4.eggapgl-0.8.1.tar.gz