Links for asqc

asqc-0.1.4.tar.gzasqc-0.1.2.tar.gzasqc-0.1.5.tar.gzasqc-0.1.1.tar.gzasqc-0.1.0.tar.gzasqc-0.1.7.tar.gzasqc-0.1.3.tar.gzasqc-0.1.6.tar.gz