Links for aurora

Aurora-0.0.3-py2.7.egg
Aurora-0.0.4-py2.7.egg
Aurora-0.0.3.tar.gz
Aurora-0.0.4.tar.gz