Links for Authl

Authl-0.0.1.tar.gzAuthl-0.1.3.tar.gzAuthl-0.0.2-py3-none-any.whlAuthl-0.1.4.tar.gzAuthl-0.1.2-py3-none-any.whlAuthl-0.1.0.tar.gzAuthl-0.0.1-py3-none-any.whlAuthl-0.1.2.tar.gzAuthl-0.1.3-py3-none-any.whlAuthl-0.1.1-py3-none-any.whlAuthl-0.0.2.tar.gzAuthl-0.1.0-py3-none-any.whlAuthl-0.1.4-py3-none-any.whlAuthl-0.1.1.tar.gz