Links for Avalara

Avalara-18.4.0.tar.gzAvalara-19.12.1.tar.gzAvalara-18.9.0.tar.gzAvalara-19.11.0.tar.gzAvalara-19.3.0.tar.gzAvalara-19.1.1.tar.gzAvalara-19.10.0.tar.gzAvalara-18.2.0.tar.gzAvalara-19.9.1.1.tar.gzAvalara-18.3.0.tar.gzAvalara-18.5.1.tar.gzAvalara-19.5.0.tar.gzAvalara-19.4.0.tar.gzAvalara-18.5.2.tar.gzAvalara-18.2.1.tar.gzAvalara-19.8.0.tar.gzAvalara-18.12.0.tar.gzAvalara-19.7.0.tar.gzAvalara-19.6.0.tar.gzAvalara-18.10.3.tar.gzAvalara-19.2.0.tar.gzAvalara-19.9.0.tar.gz