Links for Avalara

Avalara-18.4.0.tar.gzAvalara-18.9.0.tar.gzAvalara-18.2.0.tar.gzAvalara-18.3.0.tar.gzAvalara-18.5.1.tar.gzAvalara-18.5.2.tar.gzAvalara-18.2.1.tar.gzAvalara-18.10.3.tar.gz