Links for aws-hat

aws-hat-0.0.2.tar.gzaws-hat-0.0.8.tar.gzaws-hat-0.0.1.tar.gzaws-hat-0.0.5.tar.gzaws-hat-0.0.4.tar.gzaws-hat-0.0.7.tar.gzaws-hat-0.0.9.tar.gzaws-hat-0.0.6.tar.gzaws-hat-0.1.1.tar.gzaws-hat-0.1.0.tar.gz