Links for azuremgmtloganalytics

azuremgmtloganalytics-0.1.1.tar.gz