Links for azurepython3

azurepython3-1.7.6.zipazurepython3-0.1.1.zipazurepython3-1.7.3.zipazurepython3-0.1.5.zipazurepython3-0.1.7.win32.exeazurepython3-1.7.4.zipazurepython3-0.1.6.win32.exeazurepython3-1.7.1.win32.exeazurepython3-0.1.4.zipazurepython3-0.1.7.zipazurepython3-1.7.3.win-amd64.exeazurepython3-0.1.3.zipazurepython3-1.7.2.zipazurepython3-0.1.2.zipazurepython3-0.1.5.win32.exeazurepython3-1.7.7.zipazurepython3-1.7.2.win-amd64.exeazurepython3-0.1.0.zipazurepython3-1.7.5.zipazurepython3-0.1.6.zipazurepython3-1.7.1.zip