Links for bayesim

bayesim-0.9.6.tar.gzbayesim-0.9.3.tar.gzbayesim-0.9.1-py3.6.eggbayesim-0.9.5.tar.gzbayesim-0.9.6-py3-none-any.whlbayesim-0.9.1.tar.gzbayesim-0.9.2.tar.gzbayesim-0.9.5-py3-none-any.whlbayesim-0.9.4.tar.gz