Links for bcolz

bcolz-1.1.1.tar.gzbcolz-1.0.0.tar.gzbcolz-0.7.3.tar.gzbcolz-0.10.0.tar.gzbcolz-0.11.2.tar.gzbcolz-0.12.0.tar.gzbcolz-1.2.1.tar.gzbcolz-0.9.0.tar.gzbcolz-0.12.1.tar.gzbcolz-0.11.0.tar.gzbcolz-1.0.0rc2.tar.gzbcolz-0.11.3.tar.gzbcolz-0.8.0.tar.gzbcolz-0.11.1.tar.gzbcolz-0.7.2.tar.gzbcolz-0.7.1.tar.gzbcolz-1.1.2.tar.gzbcolz-1.2.0.tar.gzbcolz-0.11.4.tar.gzbcolz-1.1.0.tar.gzbcolz-0.8.1.tar.gzbcolz-1.0.0rc1.tar.gzbcolz-0.7.0.tar.gz