Links for bdflib

bdflib-v1.0.1.tar.gzbdflib-v1.0.3.tar.gzbdflib-v1.0.2.tar.gzbdflib-v1.0.4.tar.gzbdflib-v1.0.0.tar.gz