Links for bfit

bfit-1.0.1.tar.gzbfit-1.5.1.tar.gzbfit-2.0.0.tar.gzbfit-1.5.4.tar.gzbfit-2.0.2.tar.gzbfit-1.0.2.tar.gzbfit-1.5.3.tar.gzbfit-1.6.2.tar.gzbfit-1.3.0.tar.gzbfit-1.1.1.tar.gzbfit-1.1.2.tar.gzbfit-1.4.1.tar.gzbfit-1.3.4.tar.gzbfit-1.7.0.tar.gzbfit-1.1.0.tar.gzbfit-1.3.3.tar.gzbfit-2.1.0.tar.gzbfit-1.2.0.tar.gzbfit-1.4.0.tar.gzbfit-1.3.5.tar.gzbfit-1.3.1.tar.gzbfit-1.6.1.tar.gzbfit-1.6.3.tar.gzbfit-1.3.2.tar.gzbfit-1.5.5.tar.gzbfit-1.5.2.tar.gzbfit-1.6.0.tar.gzbfit-1.5.0.tar.gzbfit-2.0.1.tar.gzbfit-1.0.0.tar.gz