Links for bfurlparser

bfurlparser-1.0.1.tar.gzbfurlparser-1.0.4.tar.gzbfurlparser-1.0.2.tar.gzbfurlparser-1.0.0.tar.gzbfurlparser-1.0.3.tar.gz