Links for bidict

bidict-0.14.2.tar.gzbidict-0.2.1.tar.gzbidict-0.15.0.dev0.tar.gzbidict-0.18.0-py2.py3-none-any.whlbidict-0.17.4-py3-none-any.whlbidict-0.17.0.tar.gzbidict-0.13.1.tar.gzbidict-0.13.0.tar.gzbidict-0.15.0rc1.tar.gzbidict-0.3.0.tar.gzbidict-0.10.0.post1.tar.gzbidict-0.14.0.tar.gzbidict-0.11.0.tar.gzbidict-0.15.0.dev1.tar.gzbidict-0.17.2.tar.gzbidict-0.17.5.tar.gzbidict-0.15.0.tar.gzbidict-0.18.0.tar.gzbidict-0.9.0rc0.tar.gzbidict-0.1.5.tar.gzbidict-0.3.1.tar.gzbidict-0.17.5-py3-none-any.whlbidict-0.12.0.post1.tar.gzbidict-0.9.0.post1.tar.gzbidict-0.17.3-py3-none-any.whlbidict-0.14.1.tar.gzbidict-0.17.1.tar.gzbidict-0.10.0.tar.gzbidict-0.16.0.tar.gzbidict-0.17.4.tar.gzbidict-0.17.3.tar.gz