Links for bites

bites-0.0.1.tar.gzbites-0.0.6.tar.gzbites-0.0.9-py3-none-any.whlbites-0.0.3.tar.gzbites-0.0.4.tar.gzbites-0.0.9.tar.gzbites-0.0.6-py3-none-any.whlbites-0.0.1-py3-none-any.whlbites-0.0.8-py3-none-any.whlbites-0.0.8.tar.gzbites-0.0.10-py3-none-any.whlbites-0.0.7-py3-none-any.whlbites-0.0.2.tar.gzbites-0.0.4-py3-none-any.whlbites-0.0.3-py3-none-any.whlbites-0.0.2-py3-none-any.whlbites-0.0.7.tar.gz