Links for bitrot

bitrot-0.9.2.tar.gzbitrot-0.8.0.tar.gzbitrot-0.2.1.tar.gzbitrot-0.6.0.tar.gzbitrot-0.5.1.tar.gzbitrot-0.7.0.tar.gzbitrot-0.1.0.tar.gzbitrot-0.3.0.tar.gzbitrot-0.2.0.tar.gzbitrot-0.9.1.tar.gzbitrot-0.9.0.tar.gzbitrot-0.7.1.tar.gzbitrot-0.4.0.tar.gzbitrot-0.5.0.tar.gz